Kołbiel (koniec obwodnicy) – Garwolin (początek obwodnicy)
od ok. km 27+900 do ok.  km 40+915 dług. ok. 13,015 km

Planowana inwestycja polega na rozbudowie drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od obwodnicy Kołbieli do początku istniejącej już obwodnicy Garwolina.

Docelowym zadaniem inwestycyjnym jest dostosowanie drogi nr17 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej o ograniczonej dostępności. Wiąże się to z dobudowaniem drugiej jezdni do już istniejącej lub wytyczeniem dwujezdniowej drogi po nowym śladzie, a także z zapewnieniem włączeń do ruchu w węzłach i połączeń dla ruchu lokalnego między węzłami, prowadzenia ruchu autobusowego i bezkolizyjnego ruchu pieszego, wybudowaniem miejsc obsługi podróżnych oraz urządzeń służących ochronie środowiska i zdrowia ludzi (np. ekranów akustycznych, kładek dla pieszych, przejść dla zwierząt).

Aktualności

08-11-2017 - czasowa zmiana organizacji ruchu

W związku z zamknięciem wjazdu z drogi krajowej nr 17 na drogę gminną 270416W zostanie poprowadzony dojazd do miejscowości Lubice poprzez otwartą dla ruchu drogę gminną 270403W.

03-11-2017 - roboty na placu budowy

Wykonawca przystąpił do prac nad budową przejść dla dużych zwierząt WEG-1 i WEG-2.
Na obiekcie WEG-1 w km 34+632 w miejscowości Puznówka realizowane są wykopy pod podpory oraz wylewany jest beton niekonstrukcyjny pod fundament.
Natomiast na obiekcie WEG-2 w km 40+238 w miejscowości Miętne trwa zbrojenie ław fundamentowych.